บุคลากรแนวหน้าพนักงานของเรา ต้องมี Ardency, Creativity, Truth ขณะนี้ (Now)ACT NOW TYPE

Human Resources

Personal Quality

 
 

กระตือรือร้น
กระตือรือร้นต่อหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมาย ในฐานะพนักงานบริษัท ครอบครอบและกับสังคม

ความคิดสร้างสรรค์
กล้าที่จะคิดและทำ
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ซื่อสัตย์
จิตใจดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ซื่อตรงต่อการทำงานเช่นเดียวกับครอบครัว