จรรยาบรรณ สาสน์จาก CEOเรามีความภาคภูมิใจในหลักการบริหารจัดการ ซึ่งยึดหลักพื้นฐานตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ที่ทำให้เอเทค โซลูชั่น เป็นเทคโนโลยีแม่พิมพ์ที่ดีที่สุดในโลก เราจะรักษามาตรฐานดังกล่าว ใช้พลังขับเคลื่อนนี้ให้เอเทค โซลูชั่นของเรา ก้าวไปสู่อนาคตต่อไป

ในทุกวันนี้ จริยธรรมขององค์กรเป็นข้อกำหนดที่สำคัญในการทำงานของยุคสมัยนี้ และระดับของการจัดการอย่างมีจริยธรรมของบริษัท กำลังกลายเป็นตัวชี้วัดคุณค่าที่สำคัญที่สุด ที่จะกำหนดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อให้เอเทค โซลูชั่นของเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะบริษัทชั้นนำอย่างแท้จริง ผมจะยึดหลักการบริหาร เรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจริยธรรมไว้เป็นลำดับแรก และจะไม่ละเว้นความพยายาม และความสนใจในเรื่องนี้สืบไป

ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ขอให้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่บริษัทจัดตั้งขึ้น และหากจะต้องตัดสินใจ หรือกระทำการใดใด ขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่า หากต้องเลือกระหว่างผลกำไร กับความถูกต้องของหลักจริยธรรม ปรัชญาในการบริหารจัดการของเอเทค โซลูชั่น คือการเลือกจริยธรรมมากกว่าผลกำไรเสมอ

ด้วยวิธีการบริหารจัดการดังกล่าว, เราจะสร้างบริษัท เอเทค โซลูชั่น ให้เติบโต และพัฒนาจนเป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ, เป็นบริษัทที่คู่ค้าอยากที่จะร่วมงานด้วย, บริษัทที่นักลงทุนอยากที่ลงทุนร่วมกับเรา และเป็นบริษัทที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ขอบคุณครับ

จรรยาบรรณ สาสน์จาก CEOเรามีความภาคภูมิใจในหลักการบริหารจัดการ ซึ่งยึดหลักพื้นฐานตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ที่ทำให้เอเทค โซลูชั่น เป็นเทคโนโลยีแม่พิมพ์ที่ดีที่สุดในโลก เราจะรักษามาตรฐานดังกล่าว ใช้พลังขับเคลื่อนนี้ให้เอเทค โซลูชั่นของเรา ก้าวไปสู่อนาคตต่อไป

ในทุกวันนี้ จริยธรรมขององค์กรเป็นข้อกำหนดที่สำคัญในการทำงานของยุคสมัยนี้ และระดับของการจัดการอย่างมีจริยธรรมของบริษัท กำลังกลายเป็นตัวชี้วัดคุณค่าที่สำคัญที่สุด ที่จะกำหนดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อให้เอเทค โซลูชั่นของเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะบริษัทชั้นนำอย่างแท้จริง ผมจะยึดหลักการบริหาร เรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจริยธรรมไว้เป็นลำดับแรก และจะไม่ละเว้นความพยายาม และความสนใจในเรื่องนี้สืบไป

ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ขอให้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่บริษัทจัดตั้งขึ้น และหากจะต้องตัดสินใจ หรือกระทำการใดใด ขอให้พึงระลึกไว้เสมอว่า หากต้องเลือกระหว่างผลกำไร กับความถูกต้องของหลักจริยธรรม ปรัชญาในการบริหารจัดการของเอเทค โซลูชั่น คือการเลือกจริยธรรมมากกว่าผลกำไรเสมอ

ด้วยวิธีการบริหารจัดการดังกล่าว, เราจะสร้างบริษัท เอเทค โซลูชั่น ให้เติบโต และพัฒนาจนเป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ, เป็นบริษัทที่คู่ค้าอยากที่จะร่วมงานด้วย, บริษัทที่นักลงทุนอยากที่ลงทุนร่วมกับเรา และเป็นบริษัทที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ขอบคุณครับ

หลักจริยธรรมผู้บริหารและพนักงานเอเทคโซลูชั่นทราบดีว่า การบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม
จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ โดยยึดถือ 'ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ'
จากการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม/ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการค้าที่ยุติธรรมและโปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างซื่อสัตย์ ดังต่อไปนี้


  ผู้ลงทุน

 • เราปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันเคารพความต้องการและข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและเพิ่มมูลค่าสูงสุดขององค์กรผ่านกิจกรรมการบริหารจัดการที่โปร่งใส

  • ลูกค้า

 • บริษัทของเราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรกเราสร้างคุณค่าที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าปกป้องความปลอดภัยของลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลและไม่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

  • คู่ค้า

 • เราส่งเสริมการทำงานและการพัฒนาธุรกิจร่วมกันให้โอกาสที่ยุติธรรมแก่หุ้นส่วนธุรกิจทุกรายโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่เป็นธรรมและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันรวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันบนพื้นฐานของการทำธุรกิจที่โปร่งใส

  • พนักงาน

 • บริษัทถือว่าผู้บริหารและพนักงานทุกท่านเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเราเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนให้โอกาสที่เท่าเทียมกันตามคุณสมบัติและความสามารถของแต่ละบุคคลและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ประเมินความสามารถด้วยความยุติธรรมเรามุ่งมันที่จะเป็นองค์กรที่ทุกคนภาคภูมิใจและฝากอนาคตไว้ได้อย่างมั่นคง
  • สังคมและ
   ประเทศ

 • บริษัทของเราเคารพค่านิยมของชาติและสังคมทั้งนี้ยังมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสังคมผ่านกิจกรรมองค์กรโดยยึดหลักการบริหารที่ถูกต้องตามกฎหมาย  • จริยธรรม

 • เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและโปร่งใสโดยยึดหลักจริยธรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีทำงานด้วยทัศนคติที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม • ศูนย์แจ้งข้อมูลออนไลน์ (Online report center)

  ประเภทเรื่องที่รับรายงาน

  · การติดสินบนของพนักงาน และบริษัทคู่ค้า
  · การกระทำใดๆที่ละเมิดด้านจริยธรรม และตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องต่างๆ
  · การยักยอกเงินบริษัท, ขโมยทรัพย์สิน และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
  · การรับสินบนจากบริษัทคู่ค้า (รวมถึงของมีค่า) ของกำนัลต่างๆโดยมิชอบ
  · การรั่วไหลของข้อมูลบริษัท และพนักงาน
  · การช่วยเหลือบริษัทคู่ค้าโดยมิชอบ, การกระทำมุ่งร้าย, การลงทุนโดยมิชอบ
  · เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวินัยในการทำงาน (งานเสริม การพนันที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ)

   วิธีการแจ้ง
 • Email : jskim@atechsolution.co.kr
 • Tel : 031 - 350 - 8199
 • Fax : 031 - 350 - 8281
 • Address : 277, Gajang-ro, Jeongnam-myeon, Hwadeong-si, Gyeonggi-do

 • บริษัท เอเทค โซลูชั่น จำกัด มีการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรมเพื่อสร้าง 'วัฒนธรรมองค์กรที่สะอาด' และเป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ หากเราได้รับรายงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือความผิดปกติต่างๆโดยพนักงานของเรา ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับรายงานจะได้รับการจัดการในลักษณะที่เป็นส่วนตัวและรับประกันการไม่เปิดเผยตัวตน

  บริษัท เอเทค โซลูชั่น จำกัด มีการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เมื่อจะนำข้อมูลไปใช้ เราจะทำการขออนุญาตเจ้าของข้อมูล(ผู้ให้ข้อมูล)ในการเปิดเผยข้อมูลก่อน แต่หากไม่ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูล ก็สามารถให้ข้อมูลเพื่อทำการติดต่อกลับได้ เพื่อความรวดเร็ว และแม่นยำในการสืบข้อมูล