การพัฒนา

เทคโนโลยีเดิม
  • Angular pin 2-stage operation structure
  • 1Cycle (130sec): Injection > 1st Open > Motor Rotation > 2nd Open > Table Rotation > Take out
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
  • Angular pin & Hydraulic cylinder operating structure
  • 1Cycle (56sec): Injection > Open > Table & Motor rotation > Hydraulic cylinder operation > Take out

ความเป็นมา

  • การรักษาความแม่นยำของ Dimensions โดยการใส่ Insert ในแม่พิมพ์ฉีด : โครงสร้างการยึด Insert และความเสถียรของค่า ต่างๆ
  • การใช้ Cycle Time มากเกินจำเป็นเนื่องจากโครงสร้าง Undercut ที่ซับซ้อน : การพัฒนาโคงสร้าง Undercut เพื่อลด Cycle Time

ผลงานของลูกค้า

  • การสร้างเสถียรภาพของ Dimension ผ่านการเปลี่ยนโครงสร้างการ ใส่ Insert
  • ลด Cycle Time 40% ผ่านการเปลี่ยนโครงสร้างการ Operation - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต