เทคโนโลยีที่ใช้ และ Organization1. เทคโนโลยีที่ใช้

3G 5T 15I เชื่อมต่อไปยังเทคโนโลยีหลัก / ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
 
 

 
5 Tech 15 Item
Mold Design structure, Forming analysis, Precision machine
(Micro pattern), High speed machine (5Axis Machine)
Forming Injection forming(ICM, IGM , 3D Steam Mold ) , Press forming
(High strength, Nonferrousmetal)
Light-weight Composite material (CFRP, CNT), Polymer (Silicone and Optical material)
Recognition Driving sensor (CMOS, ToF), Camera, Optical deposition, Free-form
Modularity Display (HUD, HMD), Smart Lamp, Lighter
 
 

2. Organization ทีมวิจัย

จำนวนพนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนา : 83 คน  IP Apply / Registration122 Item
Design/Machine/Forming/Measure/Analysis