การพัฒนาบุคลากร

 

1. การฝึกอบรมพนักงานในประเทศ/ต่างประเทศ ตามตำแหน่ง/ขั้น

การฝึกอบรมพนักงานให้มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพในการผลิต และความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ
 
 

2. Online training

การฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์เพื่อฝึกการพัฒนาตนเอง
 
 

3. การฝึกอบรมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Oversea training)

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะทางให้มีความสามารถมากขึ้น เช่น การออกแบบ (Design)/แม่พิมพ์
 
 

4. การฝึกอบรมผู้จัดการขั้นสูง

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มทักษะการบริหารจัดการขั้นสูง
 
 

5. Progressive Rally ‘ACT NOW’ สำหรับพนักงานทุกคน