Developed Technology

  • จัดทำวิธีการจัดการพื้นผิวแม่พิมพ์ เทคนิคการจัดการเหล็กแผ่น ลักษณะของแผ่นเหล็กอลูมิเนียม แล้วให้ความรู้
  • ลักษณะเฉพาะของการขึ้นรูปอะลูมิเนียมและผลการสอบเทียบ CAE → การประยุกต์ใช้แม่พิมพ์จริง
  • เสร็จสิ้นการพัฒนา MBR, DASH, WHEELARCH จากบริษัท T และ Prodie จากบริษัท C

1. คุณสมบัติและข้อมูลของเหล็กแผ่น AL

2. ผลการวิเคราะห์ AL

3. PART ที่ผลิตจริง

ภาพรวมเทคโนโลยี

  • ความจำเป็นในการผลิตแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปแผ่นอลูมิเนียม ของบริษัท T
  • ลักษณะของแผ่นอลูมิเนียม คือ S/BACK และ เกิดการกระจายตัว ตอนขึ้นรูป → ต้องการความแม่นยำของ CAE
  • ศึกษาลักษณะพิเศษของแผ่นอลูมิเนียม, สร้างเทคโนโลยีการขึ้นรูป และผลักดันแผนการแก้ไขที่ถูกต้อง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

  • ลดต้นทุนการผลิต แม่พิมพ์และปรับปรุงคุณภาพของแม่พิมพ์โดยลดชั่วโมงการทำงานในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ → เป้าหมายการส่งมอบในระยะเวลาอันสั้น
  • ปรับปรุงเทคโนโลยีการออกแบบ และ ปรับปรุงความแม่นยำของ CAE
  • จำนวนการแก้ไขแม่พิมพ์ 10 ครั้งโดยเฉลี่ย → 5 ครั้งโดยเฉลี่ย (ลดลง 50%)